Organizing Committee

Organizers

Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
 

Bioinnovation Center, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation
佛教慈濟醫療財團法人創新研發中心

Tzu Chi University
慈濟大學

Tzu Chi University of Science and Technology
慈濟科技大學

Stem Cell & Regeneration Medicine Foundation
財團法人幹細胞及再生醫學教育基金會
Taiwan Association for Cell Therapy
臺灣細胞醫療協會

Honorary Chairman

Master Cheng Yen
釋證嚴 上人

Conference Chairman

Prof. Shinn-Zong Lin
林欣榮 院長

Organizing Committee

Prof. Paul R. Sanberg
NAI 會長
Prof. Kwok-Fai So
蘇國輝 院士
Prof. Koji Abe
阿部康二 教授
Prof. Mari Dezawa
出澤真理 教授
Prof. Wise Young
楊詠威 教授
Prof. Shan Ping Yu
于山平 教授
Prof. Ling Wei
魏 玲 教授
Ms. Pi-yu Lin
林碧玉 副總執行長
Dr. Chin-Lon Lin
林俊龍 執行長
Dr. Suny-Ran Chang
張聖原 策略長
Dr. Hann-Chorng Kuo
郭漢崇 副執行長
Dr. Ing-Ho Chen
陳英和 名譽院長
Prof. Ingrid Liu
劉怡均 校長
Prof. Wen-Jui Lo
羅文瑞 校長
Dr. Wen-Lin Hsu
許文林 副院長
Dr. Ji-Hung Wang
王志鴻 副院長
Dr. Peirrong Chen
陳培榕 副院長
Dr. Tsung-Ying Chen
陳宗鷹 副院長
Dr. Ping-An Wu
吳彬安 副院長
Dr. Chung-Ping Hsu
徐中平 副院長
Dr. Hing-Fai Law
羅慶徽 副院長
Dr. Tsung-Jung Ho
何宗融 副院長
Prof. Chih-Yang Huang
黃志揚 副院長
Prof. Hsing-Chu Chen
陳星助 副院長
Prof. Huey-Kang Sytwu
司徒惠康 院士
Prof. Yao-Chang Chen
陳耀昌 教授
Prof. Chia-Ning Shen
沈家寧 教授
Prof. Kuang-Sheng Lee
李光申 教授
Dr. Shing-Mou Lee
李幸懋 總經理
Prof. Chih-Hung Chang
張至宏 教授
Prof. Yen-Hua Huang
黃彥華 教授
Prof. Deng-Chyang Wu
吳登強 教授
Prof. Chien-Ting Lin
林建廷 教授
Prof. Thai-Yen Ling
林泰元 教授
Prof. Shih-Hwa Chiou
邱士華 教授
Dr. Wei-Lun Hung
洪唯倫 副總經理
Dr. Wen-Chun Kuo
郭玟君 總經理
Dr. Hong-Bin Chen
陳宏賓 總經理
Prof. Wann-Hsin Chen
陳婉昕 教授
Prof. Chung-Hwan Chen
陳崇桓 教授
Dr. I-Ning Tang
湯依寧 醫師
Prof. Po-Huang Lee
李伯皇 教授
Dr. Chih-Liu Lin
林志六 醫師
Prof. Chii-Ruey Tzeng
曾啟瑞 教授
Prof. Shiaw-min Huang
黃效民 教授
Dr. James Tsai
蔡嘉櫸 營運長

Scientific Committee

Prof. Horng-Jyh Harn
韓鴻志 副研發長
Prof. Tzyy-Wen Chiou
邱紫文 教授
Prof. Hong-Lin Su
蘇鴻麟 教授
Dr. Dah-Ching Ding
丁大清 主任
Dr. Tso-Fu Wang
王佐輔 主任
Prof. Tang-Yuan Chu
朱堂元 教授
Prof. Kang-Hsi Wu
巫康熙 副院長
Dr. Yuan-Chieh Lee
李原傑 主任
Dr. Chi-Cheng Lee
李啟誠 主任
Dr. Yi Lee
李 毅 醫師
Prof. Ing-Ming Chiu
邱英明 教授
Dr. Tsung-Lang Chiou
邱琮朗 主任
Dr. Li-Yi Sun
孫立易 主任
Dr. Chung-Hsing Chang
張中興 主任
Dr. Ren-Jun Hsu
許仁駿 主任
Prof. Hung-Chih Kuo
郭紘志 教授
Dr. Li-Kuang Chen
陳立光 主任
Prof. Ann Chen
陳 安 教授
Prof. Jia-Jin J. Chen
陳家進 教授
Dr. Chien-lin Chen
陳健麟 主任
Prof. Alice Lin-Tsing Yu
陳鈴津 院士
Prof. William S.Y. Chen
陳新源 教授
Prof. Hao-Ping Chen
陳灝平 主任
Dr. Hsiang-Ning Luk
陸翔寧 主任
Prof. John Yu
游正博 教授
Prof. Peter C. Y. Pang
馮清榮 副教授
Dr. Kuo-Liang Yang
楊國梁 主任
Dr. Ji-Hi Yeh
葉日弌 主任
Dr. Sheng-Tzung Tsai
蔡昇宗 主任
Prof. Rong-Kung Tsai
蔡榮坤 教授
Prof. Yu-Jung Lin
林佑融 助理教授

Executive Committee

Ms. Yu-Hsin Hsia
夏玉心 執行長
Dr. Chia-Yu Chang
張嘉佑 技術長
Dr. Ching-Ann Liu
劉靜安 副技術長
Dr. Yu-Shuan Chen
陳玉暄 助理研究員
Dr. Wei Wuli
吳李偉 博士
Dr. Sheng-Feng Tsai
蔡昇峰 博士
Ms. Yu-Chi Gu
古育琪 秘書